рефераты бесплатно
 
Главная | Карта сайта
рефераты бесплатно
РАЗДЕЛЫ

рефераты бесплатно
ПАРТНЕРЫ

рефераты бесплатно
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты бесплатно
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Грошова система

або відкриття інвестиційних коридорів і спеціальних інвестиційних зон, де

створити необхідні умови й механізми повернення з-за кордону амністованих

національних коштів.

5. Проводити систематичну роз'яснювальну роботу серед населення щодо

переваг використання безготівкових форм розрахункін, насамперед у

торгівельній. Побутовій та інших сферах обслуговування населення, системі

споживчої кооперації. Ці форми доцільно розвивати шляхом розвитку системи

електронних пластикових карток, переказування доходів фізичних осіб на

вклади і розрахункові рахунки в банках, проведення розрахунків чеками,

перерахування коштів з банківських рахунків за придбані товари й спожиті

послуги, комунальні платежі тощо.

6. Забезпечити зміцнення фондового ринку та його інфраструктури, в тому

числі прискорити створення вторинного фондового ринку, розширення ринку

комерційних цінінних паперів і форм розрахунків, що відповідають вимогам

ринкової економіки, запровадження надійної та потужної системи страхування

внесків населення і депозитів підприємств, виданих кредитів. Розробити й

впровадити механізм формування страхових фондів (резервів) під страхування

внесків населення до комерційних банків.

7. У вигляді інструмента підвищення купівельного попиту населення й

одночасного цільового нагромадження його вільних коштів можна

використовувати утворення кредитних союзів (на зразок колишніх кас

взаємодопомоги), що дозволять використовувати акумульовані вільні кошти

населення у вигляді кредитних ресурсів, тобто залучити їх до економічного

обороту країни.

8. Необхідно забезпечити перехід від адміністративного механізму до

створення економічних умов (із залученням правових метолів) для зниження

обсягів купівлі валюти населенням, скорочення зовнішньої «човникової»

торгівлі й контрабанди.

9. Суттєве значення у зменшенні позабанківського обсягу готівки матиме

вдосконалення вітчизняної торгівлі у напрямі набуття нею сучасних

цивілізованих рис. Слід насамперед стимулювати розвиток оптової та

дрібнооптової торгівлі, поширювати фірмову роздрібну торгівлю у

пристосованих для цього місцях, зменшувати торгівлю без використання

касових апаратів, особливо торгівлю на ринках та торгівлю з рук. Встановити

обмеження прийому готівкових коштів від населення у сфері роздрібної і

оптово-роздрібної торгівлі та надання послуг при відсутності касових

апаратів.

10. Доцільно розробити відповідний механізм обов'язкового використання

банківських рахунків під час придбання нерухомості, автомобілів, побутових

предметів довготермінового використання тощо. Крім цього, через механізм

податкової декларації ввести процедуру підтвердження джерел походження

доходів громадян при купівлі вищенаведених товарів та внесенні значних за

обсягом вкладів на банківські рахунки.

11. Розробити і реалізувати механізм використання ОВДП для акумуляції

вільних засобів населення та їх наступного державного інвестування в

розвиток економіки. Паралельно варто сформувати ефективний механізм

страхування банківських депозитів і внесків. Створити умови, за яких

депозитні ставки по гривні будуть привабливішимії, ніж по долару. В ньому

випадку власники вільних коштів в іноземній вайюті вкла.ч.атимуті.їх не в

доларах, а в гривнях.

12. Залучати вільні кошти населення через мережу існуючих комерційних

банків з одним істотним уточненням: уряд разом з ІІБУ повинен вибрати

(краще на тендері) й призначити для роботи з депозитами населення

уповноважені банки, які через свої територіальні мережі відділень і філій

починають працювати у напрямі залучення вкладів населення. Зрозуміло, що

без гарантій з боку держанії і визначених пільг, а також серйозної

роз'яснювальної роботіи, дохідливої, переконливої реклами нічого не буде.

13. Суттєво знизити податковий тиск на фізичну особу і товаровиробника.

Податки на доходи громадян ге мають перевищувати 15-20%. Крім того,

доцільно задіяти шкалу податків не прогресивну як зараз, а прогресивно-

регресивну: до якогось певного значення розмір податку зростає, а потім

знижується. В такому випадку податки платитимуть майже всі: і з малими

(тому що сума податку мізерна), і з середніми (сума податку — «по-кишені»),

і з високими доходами (сума податку незначна порівняно із загальним

доходом). Це дасть можливість уникнути на підприємствах подвійної

бухгалтерії (одна — для податкової адміністрації, друга— для виплати

зарплати у конвертах, з якої податки не стягуються). Слід диференціювати

шкалу нарахувань на заробітну плату, які сплачуються юридичними особами, і

зробити її регресивною, тобто чим вище рівень заробітної плати на

підприємстві, тим нижчою має бути відсоток нарахувань на заробітну плату.

Такий підхід стимулюватиме нарахування і виплату заробітної гіла-'іи в

повному обсязі. Крім того, доцільно нарешті відмовитися від ведення

паралельно двох видів обліку: бухгалтерського й податкового, тому що дані

бухгалтерської звітності щодо обсягів реалізованої продукції та отриманих

доходів, балансових збитків підприємств не збігаються з визначенням бази

оподаткування з ПДВ і податку на прибуток.

14. Широко використовувати чилійський досвід створення фінансової системи,

що включає банки, пенсійні та страхові фонди, звичайно, з урахуванням умов

України. Ядром цієї системи могли б стати недержавні пенсійні фонди, в які

кожний працюючий щомісяця перераховує не менше 10% своєї зарплати. Тоді б

виникла зацікавленість не приховувати свої прибутки, а навпаки показувати

їх і перераховувати великі суми до зазначених фондів. Поширити відповідно

до Указу Президента України «Про проведення експерименту в житловому

будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» розпочатий

економічний експеримент щодо залучення коштів населення під житлове

иудівніїцтво. Необхідно також прискорити проведення пенсійної реформи,

насамперед запровадження суцільного персоніфікованого обліку внесків

фізичних осіб на загальнодержавне державне пенсійне страхування, що

сприятиме легалізації доходів громадян, зробить некорисним приховування

доходів, тому що в іншому випадку меншою буде Й пенсія.

15. Розробити і здійснити заходи з метою недопущення незаконного відпливу

валюти за межі України. Початок цьому закладено Розпорядженням Президента

України «Про впорядкування контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

резидентів України» від 21 лютого 2000 року.

16. Прискоритц.розробку і проходження у Верховній Раді України

законопроектів щодо амністування тіньових капіталів та повернення з-за

кордону валютних коштів, а також регулювання піі-тань, пов'язаних з

відмиванням, пошуком, арештом та конфіскацією доходів, одержаних злочинним

шляхом.

17. Розробити і запровадити порядок ліцензування Національним баиком

України відкриття Фізичними особами-резидентами рахунків в іноземних

банках.

18. Продовжити вдосконалення механізму чи використання готівки суб'єктами

господаріонання і посилення системи контролю зп дотриманням ними касової

дисципліни та внести відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів,

а також посилити контроль за розрахунками із заробітної плати на

підприємствах усіх форм власності.

19. Доцільно також ввести звітність про обсяги готівкової іноземної та

иаціональної валюти, що ввозиться в Україну та вивозиться з України

фізичними і юридичними особами па основі митних документів.

20. І нарешті: рішення уряду і НБУ про введення «плаваючого» курсу гривні

сприятиме зменшенню готівкового обороту, тому що такий механізм

курсоутворення, який є небезпечним через можливе збільшення інфляції,

потребує здійснення більш жорсткої бюджетної і грошово-кредитної політики,

тобто встановлення посиленого контролю з боку НБУ за обігом грошової маси.

2. Комерційний кредит.

Міжгосподарський кредит — це кредит, який існує між функціонуючими

суб'єктами господарювання. Його видами є комерційний кредит, дебіторсько-

кредиторська заборгованість, аванси покупців, тимчасова фінансова допомога,

лізинг. Межі міжгосподарського кредиту визначаються розміром резервних

капіталів, які є у розпорядженні суб'єктів господарювання — кредиторів, а

також регулярністю припливу грошового капіталу за рахунок реалізації

товарів і можливості трансформації наданого міжгосподарського кредиту в

банківський або отриманий міжгосподарський. Причому погашення цих кредитів

у визначений строк передбачає своєчасне надходження платежів від покупців.

У цілому існування міжгосподарського кредиту значною мірою пов'язане з

недостатнім розвитком банківського кредиту.

Комерційний кредит — це форма руху безпосередньо промислового капіталу і

спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з

відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима. Отже, комерційний

кредит є різновидом грошового кредиту. З одного боку, він прискорює

реалізацію товарів продавцям, а з іншого — надає можливість покупцеві

користуватись товаром до отримання коштів від реалізації своєї продукції.

Таким чином, комерційний кредит сприяє прискоренню кругообігу капіталу у

грошовій формі як на окремих підприємствах, так і в цілому у суспільстві.

Комерційний кредит виникає за побажанням і згодою сторін — продавця і

покупця - і має і:і;кч.і ічізііачениП напрям і межі.

Кредитор може надати кредит лише своєму покупцеві, а його межі ті ж

самі, що Гі міжгосподарського кредиту взагалі. Як правило, комерційний

кредит і- короткостроковим, бо обслуговує тільки процес реалізації товарів,

стимулюючи і прискорюючи їх збут і зменшуючи час перебування авансованого

капіталу в товарній формі. Терміни та розмір його залежать від ряду

факторів: ступеня дефіцитності товару на ринку, фінансового стану

контрагентів. наявності довіри продавця до покупця, розвитку ринку кредигів

тощо.

Передача товару в кредит може оформлятись або не оформлятись

векселем. Валюта векселя як цінного паперу складається з ціни товару і

позичкового процента за період користування кредитом. ставка якого ви

иіігіаі п,ся існуючою нормою процента па ринку позичкових капіталів, але,

як правило, дещо нижча від ринкової. Адже при наданні комерційного кредиту

мають на меті не отримання прибутку, а реалізацію товару. Формалізуючи

відносини між боржником і кредитором, вексель є певною гарантією погашення

боргу та може бути підставою для кредитування кредитора банком. За

допомогою індосаменту векселедержатель може розрахуватись векселем зі своїм

контрагентом. У разі несвоєчасного платежу за пексе-ііем або відмови

боржника від платежу векселедержатель мас право на протест векселя.

Коли ж передача товару в кредит продавцем покупцеві здійснюється

без оформлення нсксслем, то покупець не сплачує проценти продавцеві, але в

такому разі він може сплатити за товар ціну вищу від звичайної. Особливо це

доводиться робити в Україні, оскільки підприємства не мають права надавати

кредити, окрім продажу товарів у кредит з оформленням векселями. Водночас

відпуск товару без оформлення векселем є більш ризикованим для продавця, бо

затягує процес погашення заборгованості покупцем у разі виникнення в нього

фінансових труднощів і відсутності бажання розрахуватись за своїми

зобов'язаннями.

Розвиток комерційного кредиту має свої закономірності. Рух

комерційного кредиту збігається з рухом промислового капіталу: зі

зростанням обсягів промислового виробництва цей кредит розширюється, а зі

зменшенням — звужується. Особливо обсяги комерційного кредиту падають під

час економічної, а ще більше — платіжної кризи, як це відбувається в

Україні.

3. Взаємовідносини України з міжнародними фінансово-кредитними

організаціями.

Міжнародні ти регіональні валютно-кредитні організації — це установи,

які створені на базі багатосторонніх угод між державами. Найважливішу роль

серед них у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і

Міжнародн'ій банк реконструкції та розвитку (МБРР). Останній сьогодні є

головною установою Групи Світового банку. Штаб-квартири організацій

розташовані у Вашингтоні. Вказані установи було засновано на Міжнародній

валютно-фінансовій конференції, яка відбулася у 1944 р. у Брсттоп-Вудсі

(СІІІЛ). СРСР та Україна хоча і брали участі, у конференції, але не

ратифікували угоди про МВФ та МБРР і не вступили до складу цих організацій.

Наслідком стала багаторічна ізоляція СРСР та його союзників від світової

економічної та валютно-фінансової системи, що значною мірою було зумовлено

політичними та ідеологічними мотивами. У 1992 р. у практиці міждержавних

валютних відносин сталася досить чначіїіі подія: членами МВФ прийнято

країни, що входили до колишнього СРСР, у тому числі й Україну. Завдяки

цьому фактично завершено процес глобалізації економічного простору

валютного регулювання, що здійснюється цією важливою міжнародною

організацією.

Міжнародний валютний фонд фонд було створено з метою регулювання

валютних відносин між країнами-членами. МВФ повинен відігравати подвійну

роль : з одного боку стежити за виконанням своїми членами визначених правил

поведінки в галузі валютно-фінансовнх відносин, а з іншого — надавати

ресурси для фінансування дефіцитів платіжних балансів тим країнам, які

нього потребують.

Кожна країна-учасниця, вступаючи у Фонд, робить відповідний внесок,

який визначаггьсч встановленою квотою. Розмір такої квоти, що

переглядається з періодичністю у п'ять років, розраховується на основі

оцінки економічного потенціалу окремих країн у світовому господарстві.

Відносно до розміру квот визначається «вага» голосу кожної країни в

керівництві Фондом та обсяг її можливих запозичень. Квоіа України на кінець

1992 року становила 0,7%. Відповідно до цієї квоти вступний внесок для

України було визначено у розмірі 911 млп. дол. США. Згідно з існуючим

положенням з визначеної суми лише 22,7% виплачується у вільно

конвертованііі валюті (ВКВ). а решта - у національній грошовій одиниці.

Враховуючи гостру нестачу ВКВ, Україна скористалася так званим Фондом

запозичення при МВФ для країн-членів, що зазнають фінансових труднощів.

Необхідний внесок оформлено як борг, під який Україні надано безпроцентний

і безстроковий кредит, що по можливості буде погашено.

Рішенням Ради керуючих МВФ від 22 січня 1999р. передбачено

зростання сумарного капіталу МВФ до 210943.0 млн СДР проти 145321,0 млн.

СДР. Унаслідок цього квота України в МВФ зросла з 997.3 млн. СДР до

1372,0млн, що дає змогу помітно розширити обсяг її можливих запозичень у

МВФ.

Ставши членом МВФ, Україна водночас увійшла до структури обігового

банку, їй виділено квоту в 10 678 акцій на загальну суму в 1,3 млрддол.

США. Валютну готівку за членство України в банку на суму 7,9 мли дол. США

внесли Нідерланди, що є країною-опікуном нашої держави у цін банківській

структурі.

На початку своєї діяльності, в кінці 40-х років, практично не було

розвинутої системи міжнародних фінансових приватних ринків. Тому МВФ був

джерелом коштів як для розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються.

Протягом останніх 40—50-ти років одним з найцікавіших аспектів економічного

розвитку, у світі стала дуже швидка інтернаціоналізація приватного

фінансового ринку. І сьогодні більшість розігнутих країн не потребують

фінансових ресурсів Фонду, бо вони мають доступ до приватних фінансових

ринків. Тому МВФ від фінансування всіх країн-членів зараз переключився на

підтримку країн, що розвиваються, тобто тих країн, які не мають доступу до

приватних фінансових ринків. Відбулась переорієнтація МВФ від статусу, так

би мовити, міжнародного банкіра до організації, що сприяє економічному

розвитку країн, які самі не в змозі вийти на фінансові ринки і потребують

офіційної підтримки Фонду.

У рамках такої еволюції можна зрозуміти відносини МВФ і з Україною. По-

перше, Україна як держава поки що фактично не мас реального доступу на

міжнародні фінансові ринки. Зовнішнє фінансування вона може отримати

переважно з офіційних джерел. А головне офіційне джерело —- це МВФ. І

навіть можливе однобічне фінансування з боку таких країн, як США, Японія,

як правило, пов'язане з домовленостями з Фондом. ІІо-друге, політика Фонду,

яка проводиться її Україні і пов'язана з грошовою підтримкою, спрямована на

стабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні.

Фінансові ресурси МВФ спрямовуються для надання допомоги країнам-

членам, які намагаються подолати проблеми платіжного балансу, а також для

сприяння у пом'якшенні наслідків реалізації стабілізаційних програм. МВФ

надає фінансування як зі своїх загальних ресурсів, так і в межах механізмів

пільгового фінансування, управління якими здійснюється окремо. Держави-

члени, які користуються загальними ресурсами МВФ, «купують» (тобто

позичають) валюту інших держав-членів або СДР в обмін на еквівалентну суму

у своїй власній валюті. МВФ стягує плату за такі позики та вимагає, щоб

держави-члени в межах визначеного терміну «викупили» свою валюту у МВФ

(тобто погасили заборгованість), використовуючи для цього валюту інших

держав-членів або СДР. Пільгове фінансування надається у вигляді кредитів

під низькі проценти.

Відзначимо, що з жовтня 1994 р., коли Україна отримала перший транш

кредиту Міжнародного валютного фонду, по жовтень 1996р. до Національного

банку України надійшло кредитів від МВФ на загальну суму 2075 млн. дол.

СІІІА. У вересні 1998 р. з МВФ узгоджено виділення Україні позички в межах

Програми розширеного фінансування («КГТ») на підтримку широкомасштабної

макроекономічної та структурної стабілізації на період 1998—2001 рр. па

загальну суму 2,3 млрддол. США, з яких протягом 1998р. отримано 345 мли

дол. США. Крім того, у 1998 р. отримано 51 мли дол. США в межах кредиту

«стенд-бай», на фінансування програми макроскономічної стабілізації та

структурних перетворень, реалізацію якої розпочато в 1997 р.

Розпорядником фінансових ресурсів, наданих МВФ, є НБУ. Отримання цих

ресурсів обумовлено виконанням українською стороною погоджених з МВФ

критеріїв ефективності, таких як рівень чистих міжнародних резервів ,

монетарні показники та дефіцит консолідованого бюджету тощо.

Фінансові ресурси МВФ надаються Україні на досить пільгових умовах:

строк сплати 3—5 років, початок оплати- через 3 роки, процентні ставки за

кредит — від 5,75% до 6,29%. На 1 січня 2000 р. державний борг України

перед МВФ становить 2,8 млрд дол. США, або 22,4% усього зовнішнього

державного боргу України.

Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для підтримки курсу

національної валюти та для фінансування дефіциту платіжного балансу України

і покликані пом'якшити економічні труднощі у процесі проведення економічних

реформ, які дають змогу забезпечити у перспективі економічне зростання в

країні. Без проведення програми економічних перетворень фінансова підтримка

з офіційних джерел не має сенсу, бо в цьому разі позичкові кошти

використовуватимуться на фінансування лише поточних проблем платіжного

балансу, які без реформування економіки знову нагромаджуватимуться і

перетворюватимуться у додатковий тягар. Значною мірою завдяки

співробітництву з МВФ наша країна спромоглася залучити значні кредитні

ресурси Світового банку.

Світовий банк являє собою групу споріднених організацій, тому досить

часто говорять про групу Світового банку. До неї входять: Міжнародний банк

реконструкції та розвитку (саме його інколи називають скорочено Світовим

банком), Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація.

Багатостороння агенція гарантування інвестицій, а також Міжнародний центр

урегулювання інвестиційних конфліктів.

Офіційні цілі членів Групи Світового банку — зменшення бідності і

підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному

розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що

розвиваються. Зазначимо, що основна різниця між Світовим банком і МВФ

полягає в тому, що МВФ більше концентрує свою увагу на питаннях

короткострокової с})інансової стабільності в країнах, тоді як Світовий банк

зосереджується переважно на серсдньо- та довгострокових (за терміном

реалізації) проектах структурних та галузевих перетворень в економіках

країн. Ось чому, коли йдеться про фінансову стабілізацію в Україні, то це

питання насамперед стосується діяльності МВФ. Коли ж мова йде про

структурні і галузеві реформи, то тут на перший план серед міжнародних

фінансових організацій постає Світовий банк. який концентрує свою увагу на

перетвореннях на мікрорівні, на питаннях приватизації, дерсгуляції

галузевих перетворень, сприяє реформуванню енергетичної галузі, сільського

господарства тощо.

Найбільшою філією групи Світового банку є Міжнародний банк

реконструкції та розвитку. Він є основною позиковою організацією. Це

найбільша установа, що надає позики на розвиток країнам з середнім рівнем

доходів, а також відіграє роль головного каталізатора щодо фінансування з

інших джерел. Позики Світового банку є досить привабливим джерелом

зовнішнього фінансування як дефіциту державного бюджету, так і реформування

економіки України. Фінансові умови, на яких Світовий банк падає позики

Україні, є вигіднішими, ніж більшість інших зовнішніх джерел запозичення,

доступних для України в даний час

Системні проекти призначені для реформування цілих секторів економіки,

і гроші за иііми траншами направляються безпосередньо в Держбюджет України.

А потім вже Мінфін зі свого бюджету повинен передбачити фінансування

зазначеної в проекті програми — що і е основною метою кредитів МБРР. За

інвестиційними проектами схема надання коштів МБРР дещо ішна.

На початку 1993 р. було затверджено першу позику на інституційну

розбудову в сумі приблизно 30 млн дол. США. Надалі, у 1994—1995 рр..

Світовий банк падав Україні кошти реабілітаційної позики и повному обсязі

(близько 500 млн дол. США), які були спрямовані на фінансування підтримки

бюджету, зокрема на покриття дефіциту бюджету, платежі за зовнішнім боргом

та критичним імпортом. Розмір інституційної позики, наданої Світовим банком

за цей період, становив 27 мли дол. СШЛ. У 1996 р. передбачалося отримати

ш'д Снігового банку близько 600 млн дол. СШЛ, у чому числі позику на

структурну перебудову окремих секторів економіки (позика на розвиток

підприємств) — 200 мли дол. США, на структурну перебудову сільського

господарства — 150 млн дол. США, на структурну перебудову вугільного

сектора— 150 млн дол. США. Проте на 1 січня 1997р. було отримано 401,8

млндол. США, у тому числі по 150 млн дол. США надійшло на реконструкцію

вугільної галузі та реструктуризацію сільського господарства, на розвиток

підприємств — 100 млн дол. СШЛ, інституційної позики— 1.8 млндол. США.

У 1998 р. продовжувалася співпраця зі Світовим банком щодо підготовки до

реалізації таких проектів:

1. «Позика на структурну перебудову фінансового сектора» (Р5АЬ) у розмірі

300 мли дол. США для підтримки реформ щодо зміцнення банківської системи з

метою заохочення банків до переходу на нові умови формування резервних та

страхових фондів, а також збільшення власною капіталу.

2. «Проект фінансових послуг» — у розмірі 250 млн дол. США, який е

продовженням позики на структурну перебудову фінансового сектора. Згідно з

пропозиціями Світового банку цей проект включатиме такі основні напрями:

кредитна лінія для підтримки малого та середнього нідіїрисмництііа у

рччм'рі 100—-150 млн дол. США; технічна допомога комериійн"'.і банкам;

автоматизація банківської діяльності; створення рептинго-вого агентства.

Реалізація цих двох проектів має стати істотним кроком щодо вдосконалення

банківської сис'іеми України. Крім того, у 1998 р. Світовим банком було

виплачено Україні за системними проектами 340 млн дол. США: 150 млн дол. —

на перебудову сільського господарства (усього два транші); 100 млн дол. —

перший 'іранці Проекту па розвиток підприємств (всього три транші);

90 млн дол. — перший транш кредиту на перебудову фінансового сектора

(всього три транші). Па різних стадіях підготовки перебувають майже три

десятки інвестиційних проектів, участь у фінансуваніїі яких бере Світовий

банк.

Література :

1. Гроші та кредит : /Підручник для вузів /. За ред. Славука.- К.:

КНЕУ, 2001.-602 с.

2. Єрмоленко М. Поза банківський обіг готівки і чинники його

скорочення. “Економіст”.-2000р.. №4.

Страницы: 1, 2


рефераты бесплатно
НОВОСТИ рефераты бесплатно
рефераты бесплатно
ВХОД рефераты бесплатно
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты бесплатно    
рефераты бесплатно
ТЕГИ рефераты бесплатно

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.